I. Общи положения

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Интеграл Образователни Програми ООД, с Булстат:106505697 и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.Казански, бл.23,ап.25, МОЛ Кристина Божилова /Изпълнител/ и потребителите на услугата „Превод и/или легализация” /Възложител/.

2. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Интеграл, като се ангажира да информира потребителите и да публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия.

II. Предоставяни услуги:

1. Лицензиран превод от заклет преводач, който включва оригинален превод на бланка на Изпълнителя, подпис на заклетия преводач и печат на фирмата;

2. Лицензиран превод от заклет преводач и заверка направения превод от МВнР, който включва оригинален превод на бланка на Изпълнителя, подпис на заклетия преводач, печат на фирмата и печат на МВнР, удостоверяващ истинността на превода;

3. Апостилизация на български документи от съответните институции, която включва полагане на Апостил, удостоверяващ приложените подписи и печати в оригиналния документ или нотариално завереното копие.

III. Заявка за извършване на услуга

Възложителят може да направи поръчка за писмен превод и/или легализация по имейл или лично на място в някой от офисите на Изпълнителя.

В заявката задължително се уточнява следната информация:

1. Вид на услугата (лицензиран превод, заверка, апостилизация);

2. Срок за изпълнение (стандартна, бърза или експресна поръчка);

3. Преводен език;

4. Начин на плащане;

5. Начин на получаване на готовата документация

6. Допълнителни забележки и изисквания, ако има такива.

IV. Формиране на цена

Цените за писмен лицензиран превод на документ се изчисляват според официалния ценоразпис, на база преводаческа страница, която съдържа 1800 символа с интервали, както и срока за изпълнение. За пакетни услуги, Интеграл предлага фиксирани цени.

Ако сложността на предоставения текст изисква техническо време за справки и консултации, Интеграл запазва правото си да консултира клиента за удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

V. Заплащане на услуга

Изпълнителят предоставя обявените в ценоразписа си услуги след като Възложителят е предплатил размера на договорената сума за избраната услуга или минимум в размер на 50% от стойността й.

Предоставената услуга може да бъде заплатена в брой в офис на Изпълнителя или по банков път.

В случай, че услугата е предплатена частично, Възложителят се задължава да заплати оставащото възнаграждение в момента на получаване на превода и/или легализацията.

VI. Получаване на готов превод

Възложителят има правото да получи готовия превод и/или легализация на документация в срок по един от следните начини:

1. От офиса на Изпълнителя, в който е заявена услугата;

2. На посочена електронна поща;

3. Чрез куриер, като разходите за куриерските услуги са за сметка на Възложителя.

VII. Рекламация

Възложителят има право да направи рекламация на превода в срок от 7 дни, считано от датата на получаване на превода по реда на чл. 125 от ЗЗП. Ако до края на срока Възложителят не направи рекламация, се счита, че преводът е приет без възражения.

Възложителят се задължава да изброи и опише точните места в целия текст, с които не е съгласен. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от Изпълнителя в разумен срок, предварително съгласуван с Възложителя.

VIII. Отказ от заявена услуга

Възложителят може да се откаже от заявената услуга, като от предплатената сума му се приспадат таксите в размер на стойността на извършените до момента разходи по обработка на поръчката.

IX. Защита на личните данни

Правила за защита на личните данни.